<
Belle Tuinonderhoud

Privacyverklaring

Belle Tuinonderhoud is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zijnde klantgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Belle Tuinonderhoud acht een juiste omgang met persoonsgegevens van belang en deze worden door ons dan ook op zorgvuldige wijze verwerkt en beveiligd.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het uitgangspunt voor de inhoud van deze privacyverklaring. Dat wil zeggen dat wij vermelden met welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt en dat het verwerken van deze persoonsgegevens zich beperkt tot de meest noodzakelijke. In gevallen waarin uw toestemming is vereist vragen wij toestemming om uw gegevens te verwerken. Uw persoonsgegevens zijn op uw aanvraag in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Belle Tuinonderhoud neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Belle Tuinonderhoud verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voorletters, achternaam en geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Doel en grondslag:

Belle Tuinonderhoud verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het maken van een offerte
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Het bij u afleveren van goederen en diensten
  • Belle Tuinonderhoud verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, rittenadministratie en urenoverzichten.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Belle Tuinonderhoud maakt hiervan geen gebruik.

Website:

Websitebezoeken worden niet geregistreerd door Belle Tuinonderhoud. Tevens maakt Belle Tuinonderhoud geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Publicatie:

Persoonsgegevens worden niet gepubliceerd door Belle Tuinonderhoud.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Belle Tuinonderhoud verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Belle Tuinonderhoud bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorie van persoonsgegevens:

Categorie 1: voorletters, geslacht, naam, adres, emailadres en bankgegevens voor een periode van 7 jaren met als reden te voldoen aan de wettelijke verplichting daar waar het facturen en contracten betreft.

Categorie 2: voorletters, geslacht, naam, adres en emailadres voor een periode van 5 jaren met als reden te voldoen aan de wettelijke verplichting betreffende de verantwoording voor gereden ritten in geval van offertes en overige acquisitie.

Emailberichten /correspondentie / verzoeken die niet relevant (meer) zijn m.b.t. de werkzaamheden van Belle Tuinonderhoud worden direct verwijderd.

Na afloop van het bewaartermijn worden uw digitale gegevens verwijderd; papieren gegevens worden verwijderd middels versnippering.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Belle Tuinonderhoud en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Belle Tuinonderhoud wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Belle Tuinonderhoud neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Digitale persoonsgegevens staan in een beveiligde computer.

Een contract met een extern Bureau Automatisering, waarbij periodiek de computer doorgelicht wordt op mogelijke calamiteiten is een maatregel van Belle Tuinonderhoud ter bescherming van de persoonsgegevens. Papieren persoonsgegevens bevinden zich in afgesloten ruimtes. Slecht twee personen hebben toegang tot de persoonsgegevens. Dit betreffen de eigenaar van Belle Tuinonderhoud en de administratief medewerker. Aan het einde van het boekjaar gaan alleen gegevens welke verplicht zijn aan te leveren naar een belastingadviesbureau voor verwerking om zo te voldoen aan de wettelijke plicht. Dit adviesbureau wordt jaarlijks gemachtigd door Belle Tuinonderhoud om de verplichte gegevens te verwerken. Na afloop van het wettelijk vastgestelde bewaartermijn worden de digitale gegevens verwijderd; papieren gegevens worden verwijderd middels versnippering.

Zowel de digitale gegevens als de papieren gegevens bevinden zich in een door een externe firma beveiligd pand.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Wanneer daar reden toe is behouden wij het recht voor om wijzigingen en/of aanpassingen in deze privacyverklaring aan te brengen.

Belle Tuinonderhoud.
Den Haag, 15 mei 2018